5 sie 2022 1 min read

Co grozi za sfałszowanie podpisu?

Co grozi za sfałszowanie podpisu?
Table of Contents
Zgodnie z art. 270 § kk:

Osoba, która w celu własnego zysku bądź korzyści podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karom: grzywny, ograniczenia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli sprawa jest niewielkiej szkodliwości bardzo możliwe, że sąd upomni lub nałoży naganę na daną osobę.

Poważne oskarżenia będą dotyczyć sfałszowanych podpisów na istotnych dokumentach.

Karanie za fałszowanie podpisu dotyczy głównie umów dotyczących kupna sprzedaży, oświadczenia, umowy sporządzonej pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, dokumentów urzędowych, fałszywy podpis na liście obecności lub chociażby spisanego testamentu.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Kiedy podrobienie podpisu się przedawnia?

Nie zdawałem sobie sprawy, że fałszywy podpis to przestępstwo co robić?

Tak, jak wspomnieliśmy u góry artykułu bardzo możliwe, że sąd z góry umorzy sprawę jeżeli dokument, na którym został złożony był niskiej szkodliwości. Możliwe jest także, że do zweryfikowania podpisu będzie wymagana ekspertyza grafologa.

Nie warto się tym przejmować ponieważ bardzo możliwe, że jeżeli zostanie nam to udowodnione przed sądem to bardzo możliwe, iż nałożona kara będzie niska lub w ogóle nas omine.

💡
Czy opinię grafologa można w ogóle podważyć? Zobacz we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.