prawo

8 posts
Co grozi za uderzenie w twarz? public
prawo 1 min read

Co grozi za uderzenie w twarz?

Uderzenie kogoś w twarz jest naruszaniem nietykalności cielesnej oraz stanowi przestępstwo opisane w art. 217 Kodeksu karnego. Zapis ten zawiera:…
Lukasz B.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.