24 mar 2023 2 min read

Czy nagrania mogą być dowodem w sprawie rozwodowej?

Czy nagrania mogą być dowodem w sprawie rozwodowej?
Table of Contents

Dosyć często od naszych czytelników otrzymujemy pytania dotyczące dowodów w różnych rodzajach spraw. W dzisiejszym wpisie weźmiemy pod uwagę nagrania jako dowód w rozprawach rozwodowych.

Otrzymaliśmy dosyć sporo różnych pytań i w tym wpisie postaramy się rozwiać Państwa wszelkie wątpliwości na ten temat.

Czy możemy nagrać naszego partnera?

Z reguły osoby niepubliczne czyli takie, które nie udzielają się publicznie ani nie pracują w zawodach użytku publicznego (tj. policja, służby, radny, poseł itp.) są chronione prawnie przed rozpowszechnianiem ich wizerunku gdziekolwiek.

Wyjątkiem stanowi uzyskanie zgody tej osoby pisemnie, ale praktycznie nigdy nie będziemy w stanie wyegzekwować takiej zgody lub zdobycie jej będzie graniczyło z cudem lub nagranie takiej osoby, gdy wykonuje czyn nieakceptowalny społecznie tj. popełnia przestępstwo, wykroczenie.

Oczywiście sąd powinien zachować pewną ostrożność w dokonywaniu oceny takiego dowodu oraz karania osoby, która taki dowód udokumentowała. Sąd musi ocenić czy treść i sposób uzyskania nagrania nie zostało zmodyfikowane, jest adekwatne oraz czy nie narusza konstytucyjnych praw osoby nagranej.

W przypadku, gdy nagranie takiej rozmowy narusza prawo do prywatności, sąd może nałożyć na nas karę oraz patrzyć mniej przychylnie w dlaszym ciągu rozprawy.

Czy można założyć podsłuch byłemu partnerowi w mieszkaniu lub samochodzie?

Nie, taki czyn jest karany i nie można tego robić. Żadna okoliczność nie daje prawa do założenia podsłuchu oraz nie wyłącza odpowiedzialności karnej za taki występek.

Czy możemy nagrywać naszego partnera podczas rozmowy bez jego wiedzy?

Nagrywanie partnera bez jego wiedzy jest naruszeniem prywatności czyn ten także nie jest legalny.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.