6 kwi 2023 3 min read

Współudział w przestępstwie - co za to grozi?

Współudział w przestępstwie - co za to grozi?

Odpowiedzialność karana za popełnione przestępstwo nie dotyczy wyłącznie osoby, która je bezpośrednio popełniła. Często zdarza się, że osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w przestępstwo, ale pomagają w jego popełnieniu, również są poddawane odpowiedzialności karnej. Mówimy wtedy o współudziale w przestępstwie.

W artykule wskażemy także różnicę pomiędzy pomocnictwem a współsprawstwem w kontekście kodeksu karnego. Artykuł 18 kodeksu karnego definiuje te dwa terminy jako oddzielne formy popełnienia przestępstwa.


Rodzaje współudziału w przestępstwie

Wyróżniamy kilka rodzajów współudziału w przestępstwie:

  • nakłanianie do przestępstwa, czyli przekonywanie innej osoby do popełnienia przestępstwa,
  • pomoc w popełnieniu przestępstwa, np. dostarczenie narzędzi lub informacji potrzebnych do popełnienia przestępstwa,
  • udzielanie rady dotyczącej popełnienia przestępstwa, np. jak uniknąć wykrycia,
  • finansowanie przestępstwa, np. zapłacenie za usługę kradzieży.

Różnica pomiędzy współsprawstwem a pomocnictwem

Współsprawstwo i pomocnictwo to dwa różne pojęcia w kontekście popełniania przestępstwa. Współsprawstwo to sytuacja, w której przestępstwo jest popełniane przez dwie lub więcej osób, które działają w porozumieniu i wzajemnie pomagają sobie w popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast pomocnictwo polega na udzielaniu pomocy osobie, która sama popełnia przestępstwo lub jest o tym przekonana.

Współsprawstwo jest zatem formą popełniania przestępstwa, w której wszyscy współsprawcy ponoszą równą odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego. Współsprawca jest uważany za osobę, która sama wykonuje przestępstwo lub pomaga w jego wykonaniu poprzez współdziałanie z innymi osobami.

crimeWspółudział w przestępstwie - co za to grozi?

Pomocnictwo natomiast dotyczy sytuacji, w której osoba udziela pomocy innemu w popełnieniu przestępstwa, ale nie bierze bezpośredniego udziału w samym czynie. Osoba ta może dostarczyć narzędzia, środek przewozu, udzielić rady lub informacji, ale sama nie wykonuje czynu zabronionego. W zależności od okoliczności i sposobu udzielania pomocy, pomocnik może ponosić różny stopień odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

Podsumowując, główną różnicą między współsprawstwem a pomocnictwem jest to, że w przypadku współsprawstwa osoba bierze bezpośredni udział w popełnieniu przestępstwa, natomiast w przypadku pomocnictwa osoba ta pomaga w wykonaniu czynu, ale nie wykonuje go bezpośrednio.


Jakie są konskwencje współudziału w przestępstwie?

Konsekwencje współudziału w przestępstwie mogą być bardzo poważne. Osoba, która przyczyniła się do popełnienia przestępstwa, może być oskarżona i skazana na karę więzienia, grzywnę lub obie te kary jednocześnie. Wysokość kary zależy od rodzaju i ciężkości przestępstwa, a także od roli, jaką dana osoba odegrała w jego popełnieniu.


Weźmy np. karę za współudział w fałszowaniu pieniędzy. Jeśli ktoś pomaga w fałszowaniu pieniędzy, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat, a nawet na 25 lat pozbawienia wolności.

Podsumowując, współudział w przestępstwie to sytuacja, w której osoba przyczynia się do popełnienia przestępstwa przez inną osobę. Za współudział w przestępstwie grożą poważne konsekwencje prawne, takie jak kara więzienia czy grzywna. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej, należy zachować ostrożność i nie podejmować działań, które przyczyniają się do popełnienia przestępstwa.


Lukasz B.
Wszystko ma swoją kolej.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.