6 kwi 2023 3 min read

Współudział w przestępstwie - co za to grozi?

Współudział w przestępstwie - co za to grozi?
Table of Contents

Odpowiedzialność karana za popełnione przestępstwo nie dotyczy wyłącznie osoby, która je bezpośrednio popełniła. Często zdarza się, że osoby, które nie są bezpośrednio zaangażowane w przestępstwo, ale pomagają w jego popełnieniu, również są poddawane odpowiedzialności karnej. Mówimy wtedy o współudziale w przestępstwie.

W artykule wskażemy także różnicę pomiędzy pomocnictwem a współsprawstwem w kontekście kodeksu karnego. Artykuł 18 kodeksu karnego definiuje te dwa terminy jako oddzielne formy popełnienia przestępstwa.

Rodzaje współudziału w przestępstwie

Wyróżniamy kilka rodzajów współudziału w przestępstwie:

  • nakłanianie do przestępstwa, czyli przekonywanie innej osoby do popełnienia przestępstwa,
  • pomoc w popełnieniu przestępstwa, np. dostarczenie narzędzi lub informacji potrzebnych do popełnienia przestępstwa,
  • udzielanie rady dotyczącej popełnienia przestępstwa, np. jak uniknąć wykrycia,
  • finansowanie przestępstwa, np. zapłacenie za usługę kradzieży.

Różnica pomiędzy współsprawstwem a pomocnictwem

Współsprawstwo i pomocnictwo to dwa różne pojęcia w kontekście popełniania przestępstwa. Współsprawstwo to sytuacja, w której przestępstwo jest popełniane przez dwie lub więcej osób, które działają w porozumieniu i wzajemnie pomagają sobie w popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast pomocnictwo polega na udzielaniu pomocy osobie, która sama popełnia przestępstwo lub jest o tym przekonana.

Współsprawstwo jest zatem formą popełniania przestępstwa, w której wszyscy współsprawcy ponoszą równą odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego. Współsprawca jest uważany za osobę, która sama wykonuje przestępstwo lub pomaga w jego wykonaniu poprzez współdziałanie z innymi osobami.

crimeWspółudział w przestępstwie - co za to grozi?

Pomocnictwo natomiast dotyczy sytuacji, w której osoba udziela pomocy innemu w popełnieniu przestępstwa, ale nie bierze bezpośredniego udziału w samym czynie. Osoba ta może dostarczyć narzędzia, środek przewozu, udzielić rady lub informacji, ale sama nie wykonuje czynu zabronionego. W zależności od okoliczności i sposobu udzielania pomocy, pomocnik może ponosić różny stopień odpowiedzialności za popełnione przestępstwo.

Podsumowując, główną różnicą między współsprawstwem a pomocnictwem jest to, że w przypadku współsprawstwa osoba bierze bezpośredni udział w popełnieniu przestępstwa, natomiast w przypadku pomocnictwa osoba ta pomaga w wykonaniu czynu, ale nie wykonuje go bezpośrednio.

Jakie są konskwencje współudziału w przestępstwie?

Konsekwencje współudziału w przestępstwie mogą być bardzo poważne. Osoba, która przyczyniła się do popełnienia przestępstwa, może być oskarżona i skazana na karę więzienia, grzywnę lub obie te kary jednocześnie. Wysokość kary zależy od rodzaju i ciężkości przestępstwa, a także od roli, jaką dana osoba odegrała w jego popełnieniu.

Weźmy np. karę za współudział w fałszowaniu pieniędzy. Jeśli ktoś pomaga w fałszowaniu pieniędzy, może zostać skazany na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat, a nawet na 25 lat pozbawienia wolności.

Podsumowując, współudział w przestępstwie to sytuacja, w której osoba przyczynia się do popełnienia przestępstwa przez inną osobę. Za współudział w przestępstwie grożą poważne konsekwencje prawne, takie jak kara więzienia czy grzywna. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej, należy zachować ostrożność i nie podejmować działań, które przyczyniają się do popełnienia przestępstwa.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.