6 paź 2023 3 min read

Sprostowanie zeznań świadka - czy jest to możliwe?

Sprostowanie zeznań świadka - czy jest to możliwe?
Table of Contents

Tak, sprostowanie zeznań świadka jest możliwe w różnych sytuacjach prawnych, jednak procedura i możliwość dokonania sprostowania mogą się różnić w zależności od prowadzonej sprawy.

Czy można sprostować zeznania na Policji?

Jeżeli zdarzyła by się sytuacja, że świadek chciałby sprostować swoje zeznania (podać teraz jak było naprawdę) zawsze może to uczynić poprzez pismo do Sądu z wnioskiem o ponowne przesłuchanie.

Składanie fałszywych zeznań - Niekaralne na Policji?
Czy składanie fałszywych zeznań podczas przesłuchania na komendzie policji jest niekaralne? Czy policjant może wymusić od nas zeznania?

Zmiana zeznań czy coś nam grozi?

Jeżeli decydujemy się na zmianę naszych zeznań w sposób znacząco różniący się od pierwotnych, istnieje ryzyko, że zostaną nam postawione zarzuty składania fałszywych zeznań.

Art. 233 Kodeksu karnego stanowi, że osoba składająca zeznanie, które ma służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy i wypowiada nieprawdę lub zataja prawdę, może być ukarana pozbawieniem wolności do 3 lat.
Sprostowanie zeznań świadka - czy jest to możliwe?

Jak często i w jaki sposób przesłuchuje się świadka?

Warto zaznaczyć, że zwykle świadek zostaje przesłuchany dwukrotnie – po raz pierwszy w trakcie postępowania przygotowawczego, a następnie ponownie w sądzie.

Kiedy zgłosić zaginięcie osoby dorosłej?
Zbyt długa nieobecność naszej bliskiej osoby może doprowadzić nas do niepokoju, zazwyczaj zalecane jest zachowanie spokoju ponieważ porwania dla okupu są już o wiele rzadziej występującym zjawiskiem niż w przeszłości, ale jednak niestety takie zdarzenia dalej mogą mieć miejsce. Nie powinniśmy jedna…

Na etapie sądowym świadek relacjonuje swoje wspomnienia, po czym odczytuje mu się wcześniejsze zeznania, złożone w śledztwie lub dochodzeniu. Świadek ma możliwość odniesienia się do tych zeznań, wyjaśnienia ewentualnych różnic między swoimi zeznaniami przed sądem a tymi, które złożył wcześniej w policji lub prokuraturze.

Warto jednak zaznaczyć, że powyższy model może ulec zmianie w przypadku wyjątkowych sytuacji, takich jak wielokrotne przesłuchania osoby w trakcie postępowania przygotowawczego lub jedynie przed sądem.

Istnieje też możliwość, że świadek zezna tylko przed sądem, na przykład gdy nikt wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o jego przesłuchanie w postępowaniu przygotowawczym.

Jak policja szuka poszukiwanego?
Niestety przestępców nie brakuje, ale nie zawsze udaje się ich szybko złapać. Niektórzy bardzo dobrze się ukrywają i jeśli nie popełnią żadnej wpadki, to ich wykrycie staje się ogromnym wyzwaniem dla detektywów i policjantów. Oczywiście nie zawsze osoba poszukiwana dopuściła się czynu o charakterze…
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.