29 kwi 2022 3 min read

Składanie fałszywych zeznań - Niekaralne na Policji?

Składanie fałszywych zeznań - Niekaralne na Policji?
Table of Contents

Zapewne nie raz słyszałeś podczas oglądania filmów akcji, w których były przedstawione sytuacje podczas przesłuchania zdanie:

"Za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna."

Podczas przesłuchiwania w sądzie zdanie to jest prawomocne, lecz czy organ państwowy policji ma możliwość prawomocnego wypowiedzenia tej regułki?

Czy podczas przesłuchania na komisariacie policji ta regułka ma jakąkolwiek moc sprawczą? Na myśl może nasuwać się zdanie:

"Przecież policjant nie jest sędzią, nie ma takiej mocy żeby mi zaszkodzić."

Czy policjant może zmusić nas do składania jakichkolwiek zeznań?

Nie, policjant, ani żadna osoba nie może zmusić nas do składania zeznań. Zapewne śledczy będą chcieli abyś sobie zaszkodził i być może będą informowali o konsekwencjach składania fałszywych zeznań i będą nakłaniać poprzez różne techniki, aby osoba przesłuchiwana zeznała na swoją niekorzyść.

Pamiętaj jednak, że przed złożeniem jakichkolwiek zeznań możesz zawsze poprosić o konsultacje z prawnikiem.

składanie fałszywych zeznań na polcji

Kiedy muszę zacząć zeznawać tak, aby sobie nie zaszkodzić?

Tak naprawdę wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli jesteś przekonany, że oskarżenia padające w Twoją stronę są nieprawdziwe, a oskarżający nigdy nie będzie w stanie udowodnić swoich tez to tak naprawdę nie musisz zeznawać wcale.

Musisz jednak wiedzieć, że podczas ewentualnej rozprawy sędzia bierze każdy aspekt pod uwagę i jeżeli po wprowadzeniu jakiejś istotnej rzeczy do sprawy nagle zmienisz zdanie i zaczniesz chcieć zeznawać możesz sobie zaszkodzić.

Najlepiej strategię na rozprawy ustalić z osobą, która ma doświadczenie w rozprawach z odpowiedniej dziedziny.

Jeżeli zeznasz nieprawdę na Policji co może Ci grozić?

Wprzepisach kodeksu karnego art. 233 § znajdziemy informacje dotyczącą składania fałszywych zeznań.

„§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Funkcjonowanie policji opiera się na ustawie. Jeżeli złożyłeś więc naprawdziwe zeznania na policji to sąd może zastosować kary z wyżej wymienionego przedziału.

Zanim dojdzie do rozprawy zatrudnij prawnika i obmyślcie strategię na rozprawę

Każdą strategię na rozprawy sądowej najlepiej jest ustalać z prawnikiem. Pamiętaj, że obowiązuje go tajemnica adwokacka i powinieneś powiedzieć wszystkie informacje dotyczące danej sprawy tak, aby prawnik mógł przygotować odpowiednią strategię.

💡
Zapraszamy na nasz drugi wpis:
Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?

Gdy dojdzie już do rozprawy zeznawaj tylko prawdę

O obowiązku zeznawania zgodnie z prawdą na początku przesłuchania zawsze informuje sędzia. Za zeznawanie nieprawdy, ale co ważne także za zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.

Jeżeli już przyjdzie do zeznawania to przede wszystkim zeznawaj tylko prawdę.

rozprawa sądowa w sprawie składania fałszywych zeznań na policji

Gdy uważasz, że jakaś kwestia może Ci zaszkodzić uchyl się od odpowiedzi

Możemy w łatwy sposób uniknąć odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań z uwagi na przysługujące nam prawo do obrony. Sąd czy prokurator nie może od nas wymagać abyśmy zeznali na swoją niekorzyść.

Niestety prawo do odmowy zeznań nie zawsze będzie nam przysługiwało. Jest to zależne w jakiej roli zostaliśmy powołani podczas danej sprawy.

Infromacje te znajdziemy w art. 261 § 1 k.p.c.

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia."

Sprawa wygląda zupełnie inaczej jeżeli jesteśmy postawieni w roli oskarżonego, zawsze istnieje możliwość odmówienia składania zeznań.

Podsumowując

Składanie fałszywych zeznań na policji jest tak samo karane jakbyśmy zeznali nieprawdę przed sądem. Co ważne pamiętaj o swoich prawach zanim zaczniesz w ogóle zeznawać i nie dokonuj pochopnych reakcji.

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do konsultacji z adwokatem.

Could not load content
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.