23 mar 2023 3 min read

Kochanek jako świadek w sprawie rozwodowej

Kochanek jako świadek w sprawie rozwodowej
Table of Contents

Dosyć często dostaje pytanie na temat roli kochanka w sprawach rozwodowych i dlatego postanowiłem napisać poniższy wpis. Jeżeli zastanawiasz się nad powołaniem kochanka jako świadka lub obawiasz się, że Twój były partner powoła kochanka lub jesteś w odwrotnej sytuacji to ten wpis jest właśnie przeznaczony dla Ciebie.

Czy powoływanie kochanka jako świadek to częste zjawisko?

Powoływanie kochanków na świadków to bardzo powszechny procedens jeżeli chodzi sprawy rozwodowe, z doświadczenia wiem, że powoływanie kochanka na świadka miało miejsce z obydwu stron ław sądowych, ale możecie zastanowić się dlaczego?

W procesie cywilnym (ponieważ większość, spraw rozwodowych jest prowadzona w ten sposób) osoba powoływana na świadka nie ma możliwości odmowy wstawienia się w sądzie i odmowy złożenia zeznań.

W sprawie o rozwód możliwość odmówienia zeznań będzie przysługiwało jedynie dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom z obydwu stron sporu.

A co za tym idzie, kochanek nie może złożyć fałszywych zeznań jeżeli nie chce uniknąć odpowiedzialności prawnej.

Czy sąd bierze mocno pod uwagę zeznania kochanków?

Zadaniem sądu zawsze za wszelką cenę jest dotarcie do prawy podczas prowadzenia każdej rozprawy sądowej. Sędziowe podczas rozpraw rozwodowych znakomicie zdają sobie sprawę, iż kochankowie nie są zbyt obiektywni podczas rozpraw i zazawyczaj zeznają na korzyść jednej ze stron.

W zależności od stosunku byłego partnera z kochankiem (lub obecnym już partnerem) może on zeznać na korzyść lub niekorzyść naszego byłego partnera. Decyzję o powołaniu kochanka musimy podjąć w rozmowie z prawnikiem oraz omówić wszystkie scenariusze żeby samemu sobie nie zaszkodzić.

Co jeśli kochanek nie wstawi się na rozprawie sądowej?

W pierwszej kolejności sąd może ponowić listownie wysłać wezwanie na ostatni adres zameldowania takiej osoby, w dalszej kolejności sędzia może nałożyć kary finansowe, a nawet areszt.

Zdażały się nam także sytuacje, w których sędzia wydawał nakaz doprowadzenia danej osoby na rozprawę w asyście policji.

Co w przypadku jeżeli kochanek skłamie?

Sytuacja takiej osoby nie będzie kolorowa, jeżeli w wyniku ustaleń śledztwa sąd znajdzie nieprawidłowości to najmniejszą karą w tym przypadku jest grzywna, a jedną z ostrzejszych kar mozę być nawet areszt lub nawet wszczęcie śledztwa przez prokuraturę.

Jak wezwać kochanka jako świadek w rozprawie sądowej?

Konieczne będzie znanie przez nas adresu zamieszkania takiej osoby oraz jej danych osobowych. Dobrze byłoby chociażby znać jej imię i nazwisko, a w razie problemów z ustaleniem danych osobowych zawsze możemy posiłkować się usługami detyktyiwstycznymi.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.