16 cze 2022 2 min read

Sprawa o nabycie spadku jak wygląda?

Sprawa o nabycie spadku jak wygląda?
Table of Contents

Sądowe postępowanie spadkowe może być bardzo skomplikowane i często ciągnie się długimi miesiącami. Jego celem jest ustalenie, czy osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, a także – kto jest uprawniony do odziedziczenia po niej spadku.

Są to bardzo istotne kwestie, na podstawie których sąd może wydać postanowienie, które odnosi się do stwierdzenia nabycia spadku.

Sprawa o nabycie spadku jak wygląda?

Osoby, które zastanawiają się, czy sprawa o nabycie spadku zawsze jest skomplikowana i długotrwała, muszą mieć świadomość tego, że wręcz przeciwnie – jeśli wszyscy uczestnicy postępowania zawarli porozumienie i są zgodni co do tego, kto odziedziczył spadek, sprawa bardzo często kończy się w pierwszym terminie.

jak wygląda sprawa o nabycie spadku?

Podczas pierwszej rozprawy sąd zajmie się zapoznaniem ze stanowiskami uczestników postępowania odnośnie tego, kto ma nabyć spadek. Sąd zainteresuje się także odbiorem zapewnienia spadkowego, które polega na wskazaniu przez uczestników postępowania, czy po osobie zmarłej pozostawiony został testament.

Sąd zapyta także, kto jest w jego posiadaniu, a także – czy do nabycia spadku uprawnionych jest więcej osób. Warto także podkreślić, że spadkobiercy mają obecnie 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o nabyciu bądź też odrzuceniu spadku.

Jeśli takiej deklaracji nie złożą przed sądem, po upływie tego czasu uznaje się, że nabyli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

sprawy spadkowe

Jaki sąd zajmuje się sprawami spadkowymi?

Postępowanie spadkowe prowadzone jest przez wydział cywilny sądu rejonowego. Sąd właściwy miejscowo to sąd rejonowy przypisany do miejsca zwyczajnego pobytu osoby zmarłej.

Powyżej został opisany zwyczajny przebieg standardowej sprawy spadkowej. Uczestnicy postępowania muszą zdawać sobie sprawę z tego, że po jego zakończeniu muszą zgłosić nabycie spadku do właściwego urzędu skarbowego. Na dokonanie tej czynności mają 6 miesięcy od momentu, kiedy stwierdzenie nabycia spadku się uprawomocniło.

Czym jest zatajenie testamentu?

Każdy uczestnik toczącego się przed sądem postępowania spadkowego, który posiada wiedzę o pozostawionym przez spadkodawcę testamencie, musi ten fakt ujawnić. Powinno mieć to miejsce przy złożeniu zapewnienia spadkowego przed właściwym sądem.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w sytuacji, kiedy uczestnik postępowania zataił fakt, że osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, postępowanie o nabycie spadku może stać się zwyczajnie nieważne.

Trzeba także mieć świadomość tego, że zatajenie istnienia testamentu wiąże się z wystawieniem się na odpowiedzialność karną.

Pora zadać sobie pytanie, co dzieje się po zakończeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Otóż, należy dokonać podziału majątku. Można zrobić to u notariusza bądź też przed sądem. Mowa tutaj o fizycznym podziale majątku i przekazaniu jego składników pomiędzy poszczególnych spadkobierców.

W takiej sytuacji może także zaistnieć konieczność spłaty jednego spadkobiercy przez drugiego. Spłata staje się wymagalna po tym, jak uprawomocni się postępowanie o podział majątku.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.