9 lis 2022 1 min read

Kiedy podrobienie podpisu się przedawnia?

Kiedy podrobienie podpisu się przedawnia?
Table of Contents

Z doświadczenia wiem, że z fałszerstwem dokumentów są powodowane różnymi powodami jak chociażby rozwód, przed którym małżonek chce się zabezpieczyć.

Bardzo wiele osób, nie zdaje sobie sprawy jak długo podpis danej osoby był podrabiany, a tak naprawdę zdaje sobie z tego świadomość dopiero w momencie odzewu o niespłaconych ratach lub pożyczce z instytucji bankowe.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

Fałszerstwo podpisu może podbiegać pod kodeks karny z art. 270 § 1 kk

Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Więc jeżeli sprawa, w której toczy się nasze postępowanie jest przestępstwem to nasza sprawa przedawni się dopiero po 10 latach!

Może się zdarzyć także, że nasza sprawa nie będzie podlegała akurat pod ten artykuł w kodeksie, lub po prostu nie był toczony w tej sprawie proces, to w tym przypadku sprawa przedawni się po 5 latach.

💡
Zapraszamy na nasz drugi wpis:
Jak sprawdzić czy ktoś jest poszukiwany?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.