17 sie 2022 2 min read

Nieumyślne poświadczenie nieprawdy - co za to grozi?

Nieumyślne poświadczenie nieprawdy
Nieumyślne poświadczenie nieprawdy
Table of Contents

Jeżeli dopuściłeś się nieumyślnego poświadczenia nieprawdy to jeszcze kara nie jest tak oczywista jakby się mogło wstępnie wydawać. Poświadczyć nieprawdę można na dwa sposoby tj. ustnie oraz pisemnie (także mailowo).

Kara za poświadczenie nieprawdy zazwyczaj będzie dotyczyła osób, które zostały w jakiś sposób wmanewrowane w podpisanie bądź powiedzenie kłamstwa. Jeżeli oglądałeś/aś serial Better call Saul doskonale wiesz o czym jest mowa.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Kary za poświadczenie nieprawdy przez pracownika

Postaram się pokazać kilka przykładów oraz konsekwencje jakie może mieć dana osoba.

Łagodna kara

Najłagodniejsza z kar jaką może otrzymać pracownik jest kara nagany oraz upomnienia za niedopełnienie obowiązków.

Kara ta nie wiąże się praktycznie z żadnymi konsekwencjami, ale może się za nami ciągnąć w naszych "papierach" i przy staraniu się o nową prace, potencjalny pracodawca może nie chcieć nas z tego powodu zatrudnić.

Warto jest to mieć na uwadze aplikując do pracy gdzie nie możemy być karani.

Wariant surowy

Jeżeli sprawa była bardziej poważna to jedną z gorszych kar będzie zwolnienie dyscyplinarne przez szefa. Co ważne, w takim przypadku zostajemy zwolnieni z dnia na dzień oraz nie możemy skorzystać z okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.

Najgorszy możliwy wariant

Oprócz wyżej wspomnianego zwolnienia, nasz pracodawca może dodatkowo wnieść oskarżenie do prokuratury i w zależności od rodzaju przewinienia może grozić takiej osobie kara pieniężna lub nawet pozbawienia wolności.

W tym przypadku możemy się bronić także samodzielnym zgłoszeniem poświadczenia nieprawdy. Pamiętajmy jeżeli ktokolwiek przed nami zgłosi ten fakt, ten aspekt nie posłuży jako argument w obronie przed sądem.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć? Zobacz wpis:
Czy grafolog może się pomylić?

Podsumowując

Jeżeli dokument, na którym została poświadczona nieprawda (np. antydatowanie dokumentu) jest dokumentem o niskiej szkodliwości oraz nie zostanie nam udowodnione umyślne działanie to sprawa skończy się co najwyżej na karze grzywny.

Jeżeli sprawa wygląda inaczej powinniśmy niezwłocznie wstawić się jak najszybciej do prawnika, który posiada doświadczenie w tego typu rozprawach.

💡
Zobacz jakie pytania zadając na badaniach wariografem we wpisie:
Jakie pytania zadają na wariografie dostając się do straży granicznej?

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.