13 lis 2021 2 min read

Metody badania pisma ręcznego

metody badania pisma ręcznego
Table of Contents

Na podstawie ekspertyzy pisma możliwe jest sprawdzenie tego, czy dany podpis jest autentyczny, czyli potwierdzenie lub wykluczenie złożenia go przez konkretną osobę. Temu właśnie służy badanie autentyczności. Z kolei badanie wykonawstwa wskazuje na osobę, która być może sfałszowała podpis.

Ekspertyza pisma pozwala także na ocenienie tego, czy nosi ono znamiona autofałszerstwa. Ma ona postać opinii pismoznawczej, która zawiera informacje o stosowanej metodzie badawczej, opis badań materiału dowodowego porównawczego, przebieg badań, tablice poglądowe, prezentacje z wynikami, wniosek końcowy.

💡
Czy opinię grafologa można podważyć we wpisie:
Czy grafolog może się pomylić?

W jaki sposób zlecić i otrzymać ekspertyzę pisma ręcznego?

W celu zlecenia ekspertyzy pisma konieczne jest dostarczenie skanów dokumentów, które zawierają materiał kwestionowany. Do tego trzeba też dołączyć dokumenty z próbkami pisma potencjalnego autora pisma kwestionowanego. Kolejnym krokiem jest ustalenie warunków dotyczących badań, ceny i terminu wykonania zlecenia.

W celu skorzystania z tego typu usługi sporządza się umowę o dzieło (lub inną w zależności od formy gospodarczej). Następnie sporządza się materiał kwestionowany/porównawczy może co ważne materiał ów może nawet zawierać nieczytelne pismo, być zniszczony, wieloletni.

💡
Dowiedz się czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód we wpisie:
Czy opinia grafologa może posłużyć jako dowód?

Na podstawie zebranych materiałów wykonuje się badania porównawcze pisma, ustala kolejność sporządzonych zapisów w dokumencie, potwierdza lub wyklucza przerobienia dokumentu lub weryfikuje opinie kryminalistyczne innych ekspertów z dziedziny pisma.

Na czym polega badanie pisma ręcznego?

Dawniej badanie pisma ręcznego odbywało się przy wykorzystaniu metody kaligraficznej, ale obecnie stosuje się jej rozbudowaną wersję, czyli metodę sygnalityczną.

Polega ona na analizowaniu: odmienności liter, ich powiązań, kąta nachylenia pisma, jego szerokości i wysokości oraz odstępów między wyrazami, znakami, wierszami, nawet interpunkcji i ortografii. Kolejną jest metoda grafometryczna E. Locarda, w której mierzy się wielkość liter, kąty, przerwy między literami i gramami.

Pomiarom poddaje się też statystyki kształtów liter i ich fragmentów. Metoda grafometryczna E. Locarda opiera się na analizowaniu pochylenia liter/gramm w stosunku do linii podstawowej wyrazów/liniatury. Do badania podpisów wykorzystuje się metodę analizy zmienności. Ma to na celu znalezienie cech wspólnych, zestawiając ze sobą podpis zakwestionowany i porównawczy. Jeśli podpis jest nieczytelny, to z pomocą przychodzi metoda systemu linii prostych Duystera.

💡
Dowiedz się jak zostać grafologiem we wpisie:
Jak zostać grafologiem, co jest wymagane?

Jakie są inne metody badania pisma?

Istnieje jeszcze kilka innych mniej popularnych metod badania pisma np. metoda projekcji geometrycznej Brossona ma na celu znalezienie odchyleń w rozmieszczeniu znaków graficznych, co pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie naśladownictwa podpisów.

Na badany materiał nakłada się kalkę, po czym oznacza cztery najbardziej wysunięte punkty i łączy ze sobą. Kolejnym etapem jest podzielenie otrzymanego czworokąta na trójkąty, które będą podobne, jeśli oba podpisy zostały wykonane przez tą samą osobę.

W przypadku tekstu ciągłego stosuje się metodę statystycznej weryfikacji materiału badawczego. Za pomocą metody graficzno-porównawczej bada się w obu materiałach właściwość warstwy graficznej, językowej, treściowej/technicznej. Kolejnym krokiem jest zestawienie otrzymanych wyników analiz, wyznacza się zależności i rozbieżności między nimi. Po sformułowaniu wniosków identyfikacyjnych można sporządzić opinię, która może posłużyć jako materiał dowodowy.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.