28 gru 2022 2 min read

Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych?

Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych
Table of Contents

Studia podyplomowe pozwalają na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji. Organizowane są na państwowych i prywatnych uczelniach, głównie w trybie niestacjonarnym.

Do ich podjęcia konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich albo II stopnia – magisterskich.

Czy studia podyplomowe są płatne?

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, dlatego osoby zainteresowane ich podjęciem muszą je sfinansować.

Ile kosztują studia podyplomowe?

Ceny studiów podyplomowych zależne są od organizatora, kierunku i czasu ich trwania.

Najczęściej jest to wydatek od 1500 do 3000 zł za semestr nauki, przy czym czas ich trwania to na ogół 2-3 semestry.

Czy można otrzymać dofinansowanie na studia podyplomowe?

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na studia podyplomowe.

Wysokość dofinansowania może wynosić nawet 100%, dzięki czemu ze studiów można skorzystać bez ponoszenia żadnych kosztów.

Jakie instytucje oferują dofinansowanie studiów podyplomowych?

Dofinansowanie do studiów podyplomowych można uzyskać w różnych instytucjach.

Udzielaniem dofinansowań zajmują się powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju. Udzielają one dofinansowań w wysokości do 100% kosztów – maksymalnie do 300% przeciętnego wynagrodzenia. Uczestnicy pobierający dofinansowanie mogą też uzyskać stypendium wynoszące 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Sfinansowanie studiów podyplomowych jest możliwe również w innych instytucjach oraz w ramach różnych programów, między innymi z:

 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Dofinansowanie udzielane jest określonym osobom, zależnie od wybranej instytucji finansującej.

Dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy możliwe jest:

Dla osób bezrobotnych.

Dla osób poszukujących pracy, które:

 • Pracują w firmie w stanie likwidacji lub upadłości,
 • Są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy albo stosunku służbowego – dotyczy winy pracodawcy,
 • Otrzymują rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe od pracodawcy,
 • Są małżonkiem albo domownikiem rolnika i szukają zatrudnienia poza rolnictwem, a także podlegają ubezpieczeniu społecznemu,
 • Uzyskują górniczy zasiłek socjalny albo świadczenie socjalne w trakcie urlopu górniczego,
 • Biorą udział w indywidualnym programie integracji albo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • Są cudzoziemcami – obywatelem kraju unijnego albo państwa, które zawarło umowę z Unią Europejską, uchodźcą, osobą, która uzyskała zezwolenie na osiedlenie się, pobyt stały.
 1. Dla osób pracujących w wieku od 45 lat.

Jak uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby otrzymać środki, konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych?

Przy ubieganiu się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy złożyć wniosek o dofinansowanie na studia podyplomowe oraz dodatkowe dokumenty:

 • Dokument, który uprawdopodabnia uzyskanie pracy po ukończeniu studiów wystawiony przez przyszłego pracodawcę – wymagany w wybranych Urzędach Pracy,
 • Dokument dotyczący nazwy, kosztu oraz terminu realizacji studiów podyplomowych.

Po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku przez starostę należy podpisać umowę związaną z dofinansowaniem studiów.

Jak długo wypłacane jest dofinansowanie studiów podyplomowych?

Środki wypłacane są na cały okres trwania studiów.

💡

Czy dofinansowanie studiów podyplomowych jest bezzwrotne?

Uczestnik studiów, który otrzymał dofinansowanie, może być zobowiązany do zwrotu środków, gdy przerwał albo nie ukończył nauczania z własnej winy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.