28 gru 2022 2 min read

Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych?

Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych

Studia podyplomowe pozwalają na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji. Organizowane są na państwowych i prywatnych uczelniach, głównie w trybie niestacjonarnym.

Do ich podjęcia konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich albo II stopnia – magisterskich.

Czy studia podyplomowe są płatne?

Studia podyplomowe są studiami płatnymi, dlatego osoby zainteresowane ich podjęciem muszą je sfinansować.

Ile kosztują studia podyplomowe?

Ceny studiów podyplomowych zależne są od organizatora, kierunku i czasu ich trwania.

Najczęściej jest to wydatek od 1500 do 3000 zł za semestr nauki, przy czym czas ich trwania to na ogół 2-3 semestry.

Czy można otrzymać dofinansowanie na studia podyplomowe?

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na studia podyplomowe.

Wysokość dofinansowania może wynosić nawet 100%, dzięki czemu ze studiów można skorzystać bez ponoszenia żadnych kosztów.

Jakie instytucje oferują dofinansowanie studiów podyplomowych?

Dofinansowanie do studiów podyplomowych można uzyskać w różnych instytucjach.

Udzielaniem dofinansowań zajmują się powiatowe Urzędy Pracy na terenie całego kraju. Udzielają one dofinansowań w wysokości do 100% kosztów – maksymalnie do 300% przeciętnego wynagrodzenia. Uczestnicy pobierający dofinansowanie mogą też uzyskać stypendium wynoszące 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Sfinansowanie studiów podyplomowych jest możliwe również w innych instytucjach oraz w ramach różnych programów, między innymi z:

 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),
 • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Dofinansowanie udzielane jest określonym osobom, zależnie od wybranej instytucji finansującej.

Dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy możliwe jest:

Dla osób bezrobotnych.

Dla osób poszukujących pracy, które:

 • Pracują w firmie w stanie likwidacji lub upadłości,
 • Są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy albo stosunku służbowego – dotyczy winy pracodawcy,
 • Otrzymują rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe od pracodawcy,
 • Są małżonkiem albo domownikiem rolnika i szukają zatrudnienia poza rolnictwem, a także podlegają ubezpieczeniu społecznemu,
 • Uzyskują górniczy zasiłek socjalny albo świadczenie socjalne w trakcie urlopu górniczego,
 • Biorą udział w indywidualnym programie integracji albo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • Są cudzoziemcami – obywatelem kraju unijnego albo państwa, które zawarło umowę z Unią Europejską, uchodźcą, osobą, która uzyskała zezwolenie na osiedlenie się, pobyt stały.
 1. Dla osób pracujących w wieku od 45 lat.

Jak uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby otrzymać środki, konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Jak uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych?

Przy ubieganiu się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy złożyć wniosek o dofinansowanie na studia podyplomowe oraz dodatkowe dokumenty:

 • Dokument, który uprawdopodabnia uzyskanie pracy po ukończeniu studiów wystawiony przez przyszłego pracodawcę – wymagany w wybranych Urzędach Pracy,
 • Dokument dotyczący nazwy, kosztu oraz terminu realizacji studiów podyplomowych.

Po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku przez starostę należy podpisać umowę związaną z dofinansowaniem studiów.

Jak długo wypłacane jest dofinansowanie studiów podyplomowych?

Środki wypłacane są na cały okres trwania studiów.

Czy dofinansowanie studiów podyplomowych jest bezzwrotne?

Uczestnik studiów, który otrzymał dofinansowanie, może być zobowiązany do zwrotu środków, gdy przerwał albo nie ukończył nauczania z własnej winy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

Lukasz B.
Wszystko ma swoją kolej.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.