14 sie 2023 3 min read

Ile wynosi stypendium rektora?

Ile wynosi stypendium rektora?
Table of Contents

Kwota stypendium rektora może różnić się w zależności od uczelni czy jest to uczelnia techniczna czy uniwersytet. Stypendium rektora jest zazwyczaj przyznawane studentom za osiągnięcia akademickie czy też naukowe, wysoki poziom wyników w nauce lub zaangażowanie w działalność społeczną.

Ile stuedntów może otrzymać stypendium rektora?

Ilość beneficjentów tego stypendium kształtowana jest na bazie procentowej liczby osób uprawnionych zazwyczaj jest to kilka (zazwyczaj 2-3 osoby) osób na dany kierunek studiów.

Art. 91. [Stypendium rektora]
1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.2.
Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;


2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

3. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Źródło: https://sip.lex.pl/

Warto pamiętać, że jeśli liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza od 10 to wtedy liczba możliwych do udzielenia stypendiów maleje do jednego.

Kiedy ubiegać się o stypendium rektora dla studentów?

Jeżeli spełniasz progi punktowe lub posiadasz osiągnięcia naukowe to powinieneś się starać już na początku roku akademickiego (w październiku).

Warto wcześniej przygotować dokumenty, które będą wymagane do złożenia w rektoracie są to przede wszystkim:
- zaświadczenie z dziekanatu o wysokości średniej ocen na studiach,
- osiągnięcia sportowe,
- referaty/postery na konferencjach naukowych,
- nagrody w konkursach naukowych, przedmiotowych lub artystycznych,
- publikacje naukowe i artystyczne,
- udział w olimpiadach,
- udział w wystawach artystycznych,
- patenty i wzory użytkowe ew. przemysłowe.

Ile wynosi stypendium rektora dla studentów?

Suma stypendium rektora jest ustalana co roku przez poszczególne uczelnie. Natomiast ustawa wyznacza maksymalny oraz minimaly pułap wsparcia.

Kwoty przekazywane laureatom stypendium rektora wahają się zazwyczaj od 1000 do 1500 złotych.

Kiedy otrzymam pierwszą ratę stypendium rektorskiego?

W polskich uczelniach wyższych pierwsza transza stypendium rektora jest wypłacana dopiero w grudniu (zazwyczaj do 10 grudnia) wraz z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Ile wynosi stypendium rektora chemia biologia

Czy każda uczelnia przyznaje stypendium rektora?

Praktycznie każda placówka wyższa przyznaje swoim studentom stypendia naukowe, co wynika bezpośrednio z Ustawy prawa o szkolnictwie wyższym.

Uczelnie zarówno państwowe jak i prywatne mają obowiązek wspierania uczniów finansowo za pomocą różnego rodzaju świadczeń — nie tylko rektorskich, ale też socjalnych lub tych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.