3 cze 2022 1 min read

Kontrola osobista a przeszukanie - czym się różni?

Kontrola osobista a przeszukanie
Table of Contents

Wiele osób zadaje sobie pytanie czym tak naprawdę różni się kontrola osobista od przeszukiwania. Dużo osób myśli, że obydwa te terminy dotyczą tej samej czynności, ale niestety nie jest to prawdą.

Czym jest kontrola osobista?

Kontroli osobistej dokonuje się w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez osobę czynu zabronionego pod groźbą kary lub znajdowania się dowodów albo rzeczy mających związek z realizacją czynu zabronionego.

Przeszukanie to czynność procesowa z której obligatoryjnie jest sporządzany protokół.

kontrola osobista a przeszukanie

Czym jest przeszukanie osoby?

Przeszukanie osób/pomieszczeń jest stosowane w określonych przypadkach oraz przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. Przeszukanie jest dokonywane w związku z istniejącym procesem karnym, a więc jest powiązane z konkretną sprawą i dotyczy konkretnego przestępstwa. Przeszukanie jest ponadto środkiem przymusu procesowego.

Zgodnie z § 11 zarządzenia konwojent zobowiązany jest do sprawdzenia osoby w sytuacjach, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 5, tj.: – podczas przejmowania osób konwojowanych, – po zakończeniu widzenia lub innej czynności związanej z kontaktem osób konwojowanych z innymi osobami, – po wyjściu osób konwojowanych z toalety, – po każdorazowej utracie kontaktu wzrokowego z osobami konwojowanym

Czym różni się przeszukanie od kontroli osobistej?

Czynności te różnią się od siebie przede wszystkim sporządzoną dokumentacją. Stosowanie są one zanmiennie w zależności od przypadku/miejsca oraz postępowania jakie się toczy.

Kontrola osobista a przeszukanie
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.