13 cze 2022 1 min read

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?
Table of Contents

Kodeks postępowania karnego zawiera informację, że każda osoba tymczasowo aresztowana może złożyć wniosek o uchylenie aresztu. Musi kierować wtedy taki wniosek do prokuratora prowadzącego takie postępowanie.

Mimo, iż kierujemy wniosek o uchylenie do prokuratora, złożony wniosek jest rozpoznawany przez sąd.

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Jak sformułować wniosek o zaniechanie tymczasowego aresztowania?

We wniosku należy zawrzeć informacje, które będą dowodziły faktu, iż tymczasowe aresztowanie jest niezasadne. We wniosku powinny znaleźć się wszystkie informacje, które będą wsakzywały na nieprawdę zarzucanych czynów.

Możemy także aplikować na zastosowanie innych kar tj. dozór policji, zakaz opuszczania kraju lub poręczenie majątkowe.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.