14 cze 2022 2 min read

Zwolnienie na opiekę nad żoną po porodzie - komu przysługuje?

Zwolnienie na opiekę nad żoną po porodzie
Table of Contents

Prawo do opieki nad żoną po porodzie przysługuje każdemu ojcu dziecka, ale tylko pod warunkiem, że jest on objęty ubezpieczeniem chorobowym, czyli musi być on zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Zwolnienie to można wziąć na okres 14 dni. Przysługuje za nie zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. podstawy.

Ojciec dziecka składający taki wniosek nie straci urlopu wypoczynkowego ani ojcowskiego. Pamiętaj jednak, że taki wniosek zależny jest od lekarza.

Aby otrzymać takie zwolnienie, należy w swoim zakładzie pracy złożyć zwolnienie lekarskie. Ponadto wymagane jest oświadczenie do celów opieki na druk z ZUSu, które powinien wypełnić sam ojciec.

Aby uzyskać zasiłek, niezbędne dokumenty należy złożyć u płatnika składek (np. pracodawcy), gdy zatrudnia on powyżej 20 pracowników, albo w ZUS, gdy płatnik zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Dokumenty najlepiej złożyć zaraz po ich zgromadzeniu.

Czas oczekiwania na wypłatę wynosi do 30 dni od momentu złożenia dokumentów.

opieka na żone po porodzie

Ile dni opieki nad żoną lub partnerką przysługuje po porodzie?

Opieka po porodzie dla ojca w ramach świadczenia może trwać maksymalnie 14 dni w danym roku. Przysługuje za nie zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. podstawy wynagrodzenia.

Kiedy nie obowiązuje zwolnienie na żonę po porodzie?

Ojciec nowonarodzonego dziecka nie będzie mógł ubiegać się o zwolnienie, gdy w domu znajduje się osoba, która może zapewnić opiekę dziecku.

Niżej zostały wymienione czynniki, które mimo wszystko nie mają wpływu na uzyskanie świadczenia:

Opieki nie mogą sprawować osoby w podeszłym wieku, chore, a także młodzież poniżej 14. roku życia.
Zwolnienie na opiekę nad żoną po porodzie

Czy musimy być małżeństwem, aby uzyskać opiekę nad dzieckiem?

Nie trzeba być w związku małżeńskim. Jedynym koniecznym warunkiem jest wspólne życie pod jednym dachem.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.