3 lut 2023 2 min read

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez sąd - jak się odwołać?

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez sąd
Table of Contents

Zatrzymanie prawa jazdy jest sytuacją, która może przydarzyć się każdemu kierowcy. Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w wyniku uzasadnionego podejrzenia o stanie nietrzeźwości, użyciu alkoholu, zniszczeniu lub podrobieniu prawa jazdy, przekroczeniu punktów karnych, popełnienia wykroczenia czy przestępstwa.

Jak się odwołać za zatrzymanie prawa jazdy?

Jeśli jesteśmy niezadowoleni z decyzji policjanta, mamy prawo się odwołać. Przede wszystkim warto zapoznać się z ustawą o ruchu drogowym, a konkretnie z art. 135, który reguluje kwestie zatrzymania prawa jazdy.

Jeśli uważamy, że nasze prawo jazdy zostało zatrzymane bezpodstawnie, możemy złożyć odwołanie do właściwego wydziału ruchu drogowego w ciągu 14 dni od dnia zatrzymania. W odwołaniu warto dokładnie opisać naszą sytuację i udowodnić, że zatrzymanie prawa jazdy jest niezasadne.

Pamiętajmy, że zatrzymanie prawa jazdy jest poważną sprawą, która może wprowadzić nas w trudną sytuację, dlatego ważne jest, aby działać szybko i skutecznie. Odwołanie to nasza szansa na odzyskanie naszego prawa jazdy i kontynuowanie swobodnego poruszania się po drogach.

Zatrzymanie prawa jazdy, a dalsze poruszanie się samochodem

W zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy, policjant może wystawić poszkodowanemu pokwitowanie, które mimo wszystko będzie umożliwiało mu poruszanie się przez jakiś czas. (Jest to zakres od 24 godzin do 7 dni).

W sytuacji, gdy Policja zatrzymuje prawo jazdy z powodu podejrzenia o jazdę pod wpływem alkoholu lub innego środka działającego podobnie to w takiej sytuacji, prawo jazdy jest przekazywane do właściwego sądu, prokuratora lub starosty, nie później niż do 7 dni.

W przypadku przeprowadzenia badań krwi lub moczu, prawo jazdy jest przekazywane wraz z wynikiem tych badań. Jeśli jednak wynik badania nie jest dostępny w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, prawo jazdy powinno być niezwłocznie zwrócone jego właścicielowi.

W stanie epidemiologicznym, możemy odmówić badania alkomatem na miejscu z obawy na zakażenie się, musimy jednak liczyć się, iż zostaniemy skierowani na badania krwi, które są o wiele bardziej dokładne niż te przeprowadzone na alkomacie.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez sąd

Bezpodstawne odebranie prawa jazdy co zrobić?

Jeśli uważasz, że zatrzymanie Twojego prawa jazdy jest bezzasadne, masz prawo złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od dnia zatrzymania.

Starannie opisz swoją sytuację i udowodnij, że zatrzymanie prawa jazdy jest błędne lub jeżeli nie jesteś pewien skorzystaj z pomocy prawnika.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.