20 lip 2022 1 min read

Zadośćuczynienie za naruszenie miru domowego

Zadośćuczynienie za naruszenie miru domowego
Table of Contents

Niezgody w różnych kwestiach są bardzo często elementem konfliktów sąsiedzkich. Spory mogą dotyczyć różnych kwestii począwszy od walki o miejsce parkingowe na osiedlu, zbyt głośne zachowanie domowników bądź zwierząt.

Musimy na początek rozróżnić jedną kwestię. Czym innym jest walka o osiedlowe miejsce parkingowe, a zupełnie czym innym terroryzowanie sąsiadów.

W polsce znane są historie jak sąsiad znęcał się nad drugim sąsiadem przez lata, a sprawa sądowa ciągnęła się latami. Ciężko myśleć o tym, że takie sprawy ciągnięte są przez lata w demokratycznym państwie.

Na jakie zadośćuczynienie może liczyć osoba, która wygra sprawę?

W zależności od strat fizycznych oraz moralnych zadośćuczynienie za naruszenie miru domowego wynosi w przedziale od 500 - 20000.00zł.

Sąd ocenia przede wszystkim czy doszło do naruszenia dobra osobistego oraz szkodliwość społeczną danego zachowania (mienie ruchome tj. np. rower, samochód itp.) w następnej kolejności sąd będzie rozpatrywał uszczerbek na zdrowiu psychicznym poszkodowanego.

Jakie zachowanie jest uważane podlega pod zakłócanie miru domowego?

Ważne jest, że zakłócanie miru domowego nie dotyczy tylko spraw z wtargnięciem do mieszkania lub na jego teren. Zachowania związane z nękaniem, zakłócaniem ciszy, wyzywaniem, grożeniem sąsiadowi.

Wszystkie pozostałe czynności tj. skakanie po podłodze, uderzanie w rury, krzyki w stronę szybu wentylacyjnego także zaliczają się do zakłócania miru domowego.

Podsumowując

Wszystkie niepokojące oraz aroganckie zachowania warto zgłaszać oraz próbować załagodzić póki można. Nie starajmy się eskalować konfliktu, a na samym początku spróbować go jednak załagodzić. Kiedy nie uda nam się załatwić sprawy polubownie sąd pozostanie ostatecznością.


Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.