14 gru 2022 1 min read

Ułaskawienie przez prezydenta - czy prezydent może mnie ułaskawić?

Ułaskawienie przez prezydenta
Table of Contents

Polski prezydent posiada możliwość ułaskawienia osób, które są zagrożone wyrokiem bądź prawomocnym wyrokiem zostały już ukarane.

Na przestrzeni lat, różni prezydenci korzystali mniej lub bardziej z takiego przywileju.

W zachowaniu aktualnego prezydenta widać, że jest on bardziej przychylny w ułaskawianiu osób, które pracują na stanowiskach państwowych, głównie tych niższego szczebla.

Prawo łaski czym jest?

Na mocy art. 139 Konstytucji Prezydent może zastosować prawo łaski.

Prezydent ma możliwość darowania – w całości lub częściowego złagodzenia – kary prawomocnie orzeczonej lub innych publicznoprawnych skutków skazania, na przykład w postaci zarządzenia zatarcia skazania (ukarania).

Prezydent stosuje prawo łaski wydając indywidualny akt łaski, w szczególności wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych.

Ilość ułaskawień przez prezydentów III RP

Kto może złożyć prośbę o ułaskawienie?

Prośbę o ułaskawienie może wnieść: skazany jego krewni, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym w partnerstwie.

Gdzie składa się prośbę o ułaskawienie?

Prośbę o łaskę składa się bezpośrednio do Prezydenta RP, ale najpierw trafia do Prokuratora Generalnego. Następnie jeżeli wniosek nie napotka żadnych problemów trafi do prezydenta.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.