25 wrz 2022 2 min read

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego z czym to się wiąże?

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego
Table of Contents

W przypadku funkcjonariusza publicznego problemem jest zarówno przekroczenie uprawnień, jak i niedopełnienie obowiązków. Warto wiedzieć, że grożą za to za surowe kary. Przedstawiciel władz państwowych lub lokalnych musi liczyć się nawet z pozbawieniem wolności.

Jeśli dodatkowo nadużycie władzy będzie wiązało się dla niego z osiągnięciem korzyści majątkowej, to może spędzić w więzieniu kilkanaście lat. Niestety nadal wiele osób lekceważy przepisy prawa i kieruje się wyłącznie chęcią własnego zysku.

Czasem trwa to przez wiele lat, aż w końcu zostaje wymierzona sprawiedliwość i trzeba ponieść konsekwencje swoich nielegalnych czynów.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Co się wydarzy, jeśli wystąpi przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego?

Funkcjonariusze publiczni są zobowiązani do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków. Muszą działać na korzyść obsługiwanych osób i interesów państwa. Co jednak w przypadku niewywiązywania się z obowiązków służbowych i podejmowania się szkodliwych działań?

Nadużywanie władzy publicznej nie jest bezkarne, o czym jasno mówią zapisy znajdujące się w art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Niedopełnienie obowiązków i przekraczanie uprawnień uznaje się za czyny podlegające karze pozbawienia wolności do lat 3.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Jeśli przedstawiciel władz państwowych lub lokalnych przyczyni się do wyrządzenia szkody interesu publicznego lub prywatnego, to będzie musiał ponieść tego poważne konsekwencje. Oczywiście nie zawsze kara jest równoznaczna z trafieniem do więzienia. W wielu przypadkach ma ona postać zwolnienia dyscyplinarnego.

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

Kluczowe będzie udowodnienie winy, czyli zamiaru działania na szkodę interesu prawnego lub publicznego. W przypadku działań, które nie doprowadziły do wystąpienia szkody, urzędnik zostanie obciążony odpowiedzialnością dyscyplinarną lub służbową.

Co warto wiedzieć na temat przekraczania uprawnień przez urzędników państwowych?

Jeśli urzędnik w swoim działaniem stwarza zagrożenie dla dobra publicznego lub prywatnego, to najprawdopodobniej otrzyma karę pozbawienia wolności. Wystarczy wykazać, że na skutek zaniedbania funkcjonariusza publicznego ktoś został narażony na niebezpieczeństwo powstania szkody.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Jak widać, nie musi do niej dojść, aby można było mówić o zaistnieniu przestępstwa. Trzeba jednak liczyć z tym, że niewystarczające będzie wykazanie działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Konieczne stanie się udowodnienie przekroczenia uprawnień przez urzędnika lub niedopełnienia obowiązków.

Karane jest działanie wbrew ustalonym przepisom prawa. O przekroczenie uprawnień można wobec tego mówić już w przypadku działań niezgodnych z prawnymi warunkami czynności funkcjonariusza.

Karane jest zarówno niewykonanie służbowych zadań, jak i zrealizowanie ich w niewłaściwy sposób. Zdarzają się przypadki, że urzędnik celowo nie wykonuje swoich obowiązków, mając w zamiarze wyrządzenie tym szkody innej osobie.

Jeśli ktoś działa ostrożnie lub niedbale, czego skutkiem będzie wyraźnie odczuwalne szkoda prywatna lub publiczna, to czeka go kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

⚖️
Potrzebujesz pomocy prawnej w tej kwestii? Zadzwoń: 665 122 532📞

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.