24 paź 2022 2 min read

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem
Table of Contents

Z zasady władza rodzicielska jest czymś, co przysługuje w równym stopniu obojgu rodzicom. Zdarza się jednak, że matka składa do sądu wniosek o ograniczenie ojcu praw rodzicielskich.

Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku rozwodu rodziców bądź też zagrożenia dobra dziecka. Wielu rodziców zastanawia się, jak w takiej sytuacji będą wyglądać kontakty ojca z dzieckiem.

Co oznacza ograniczenie praw rodzicielskich?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, bo tak poprawnie nazywa się to zjawisko, to bardzo złożona sprawa. Trzeba podkreślić, że na władzę rodzicielską składają się prawa różnego rodzaju – decydowanie o formie leczenia, wyborze szkoły, wyborze miejsca na wakacje, a także innych istotnych rzeczy.

Jeśli dochodzi do rozwodu rodziców, ograniczenie praw rodzicielskich ojcu sprawia, że niektóre z tych praw zostają mu odebrane i nie posiada ich pełnej puli. W przypadku odebranych ojcu praw rodzicielskich od tej pory decyzje podejmować będzie wyłącznie matka dziecka.

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem – jak wygląda ta kwestia?

Ojcowie często obawiają się, że jeśli zostanie im ograniczona władza rodzicielska, całkowicie utracą kontakt ze swoim dzieckiem. Tymczasem prawda jest taka, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie powinno mieć żadnego wpływu na formę kontaktów z dzieckiem. Ojciec w dalszym ciągu zachowuje prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktu ze swoim dzieckiem i może prawo to realizować w różny sposób.

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu a kontakty z dzieckiem

Kontakt z dzieckiem zazwyczaj polega na osobistych spotkaniach, jednak ojciec może także polegać również na nowoczesnych środkach komunikacji - wiadomościach SMS, telefonach, komunikatorach internetowych czy też poczcie elektronicznej. Te ostatnie formy kontaktu mają szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy ojciec nie mieszka w pobliżu dziecka, a wciąż chce utrzymywać z nim stały kontakt.

W przypadku ojca dziecka kontakt może odbywać się w porozumieniu z drugim rodzicem. Jeśli jednak zawarcie takiego porozumienia jest niemożliwe, ojciec może dochodzić prawa do kontaktów z dzieckiem poprzez drogę sądową.

Kiedy ograniczenie praw rodzicielskich ojcu jest zasadne?

Obowiązujące przepisy prawa głoszą, że wyróżnić można dwa główne powody ograniczenia władzy rodzicielskiej. Pierwszym z nich jest rozłąka rodziców - najczęściej na skutek rozwodu, drugim z nich jest zagrożenie dobra dziecka.

W sytuacji, kiedy rodzice się rozwodzą, dziecko zazwyczaj zostaje z matką. To ona potrzebuje pełni praw rodzicielskich, aby móc na co dzień szybko i sprawnie podejmować różnego rodzaju decyzje dotyczące dziecka.

Jeśli chodzi o zagrożenie dobra dziecka, to dochodzi do niego na skutek negatywnych działań podejmowanych ze strony ojca. Bardzo często są to różnego rodzaju formy przemocy, nadużywanie alkoholu, a także uzależnienie od innych używek. W takiej sytuacji sąd może ograniczyć prawa rodzicielskie.

Podkreślić trzeba również, że kontakty z dzieckiem nie są prawem ojca, ale także jego obowiązkiem. Jeśli zaniedbuje on relacje z własnym dzieckiem, sąd może podjąć decyzję o całkowitym pozbawieniu go władzy rodzicielskiej.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.