9 paź 2022 2 min read

Jakie są najczęściej popełniane przestępstwa skarbowe?

Jakie są najczęściej popełniane przestępstwa skarbowe?
Table of Contents

Przestępstwa skarbowe to przestępstwa, za które grożą błyskawicznie i bardzo dotkliwe kary. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo często nie popełnia się ich celowo.

Mogą one wynikać bowiem z czystego przypadku bądź zwyczajnej niewiedzy. Warto wiedzieć, jakie są najbardziej popularne przestępstwa skarbowe, aby móc ich unikać.

Czym jest przestępstwo skarbowe?

Przestępstwo skarbowy to czyn, który naraża należność publicznoprawną, uszczuplając ją ze środków pieniężnych. Aby można było mówić o popełnieniu przestępstwa, kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej powinna przekraczać co najmniej pięciokrotnie wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę.

Uszczuplenie należności publicznoprawnej polega na tym, że podmiot deklaruje lub płaci mniejszą należność niż w rzeczywistości powinien.

Przestępstwa skarbowe najczęściej karane są karami grzywny. Jednak zdarza się, że w przypadku szczególnie poważnych przewinień, stosuje się karę ograniczenia lub pozbawienia wolności. Za przestępstwo skarbowe egzekwuje się najczęściej kary, których wysokość wynosi od jednej trzydziestej do czterechsetkrotności najniższej płacy krajowej.

Trzeba także pamiętać o tym, że za przestępstwo skarbowe sąd może orzec również:
-przepadek korzyści majątkowej,
-ściągnięcie równowartości pieniężnej w przypadku przedmiotów,
-przepadek przedmiotów,
-ściągnięcie równowartości pieniężnej w przypadku korzyści majątkowej,
-zakaz prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej, zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania danego zawodu,
-podanie wyroku do wiadomości publicznej,
-pozbawienie przestępcy podstawowych praw publicznych.

Jakie są najczęstsze przestępstwa skarbowe przykłady?

Jeśli chodzi o najczęstsze przestępstwa skarbowe, to warto wspomnieć:

Uchylanie się od obowiązku podatkowego

Jest to tak zwane oszustwo podatkowe. Wyróżnia się go jako jeden z najczęściej popełnianych czynów zabronionych. Sprawcą tego przestępstwa może być tylko i wyłącznie podatnik.

Nieprawdziwe dane podatkowe

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przestępstwem jest również podawanie nieprawdy w różnego rodzaju oświadczeniach i deklaracjach skarbowych. Jako złożenie deklaracji lub oświadczenia rozumie się każdorazowe przedstawienie ich płatnikowi, organowi podatkowemu bądź też każdemu innemu uprawnionemu organowi.

Brak prowadzenia ksiąg podatkowych

Jest to przestępstwo skierowane przeciwko zasadom prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych. Stanowi formalny czyn zabroniony. Warto pamiętać o tym, że aby wystąpiło, niekonieczny jest element narażenia na uszczuplenie podatku.

Prowadzenie ksiąg w sposób nierzetelny lub wadliwy

Księgi nierzetelne to księgi, który prowadzi się niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Tymczasem księga wadliwa to księga prowadzona w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Są to jedne z jednej części popełnianych przestępców skarbowych.

Nie wystawianie faktury

Jest to przestępstwo przeciwko obowiązkowi właściwego dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Niewystawienie faktury lub rachunku to bardzo poważne przestępstwo, bowiem ma ono istotne znaczenie dla zobowiązań podatkowych i stanowi formalny czyn zabroniony. Spraw są tego przestępstwa może być podmiot, który unika wystawienia faktury lub rachunku, a na którym ciąży taki obowiązek wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Bezpodstawny zwrot podatku

Jest to przestępstwo skutkowe, które wiąże się z otrzymaniem nienależnego zwrotu podatku, nadpłaty lub zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Podstawą dla tego czynu często jest wprowadzenie w błąd organu poprzez zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy lub podanie danych, które nie jest zgodne są ze stanem rzeczywistym.

Utrudnianie kontroli podatkowej

To bardzo powszechne przestępstwo skarbowe. Może ono zostać popełnione przez każdego, nawet osobę, której dana sprawa bezpośrednio nie dotyczy. Utrudnienie kontroli podatkowej polega na uniemożliwieniu wykonywania czynności kontrolnej i stwarzaniu przeszkód.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.