3 maj 2022 1 min read

Kara za oglądanie nieodpowiednich stron - Jakie są kary oraz kogo dotyczą?

Kara za oglądanie stron
Table of Contents

Wraz z rozwojem internetu oprócz treści edukacyjnych oraz naukowych zaczęły powstawać także inne strony internetowe z różnorodną tematyką.

Prawo oraz ustawy poszczególnych krajów nie zawsze były/są jasne w kwestii poszerzania treści, których udostępnianie poprzez tradycyjne media mogły podlegać pod kodeks karny.

Dotychczas w USA oraz nielicznych krajach Unii Europejskiej (w tym także Polski) prawo dotyczące udostępniania treści nieodpowiednich dla nieletnich oraz pozostałych grup docelowych zostały uregulowane, wiemy jakie kary oraz pod jakie paragrafy podchodzi takie działanie.

Co grozi osobie nieletniej za oglądanie stron pornograficznych?

Osoba nieletnia, do której dotarła nieodpowiednia treść nie grozi żadna odpowiedzialność karna.

Inaczej wygląda to w przypadku, gdy osoba nieletnia, która otrzymała takie treści i przekazuje je dalej dla swoich rówieśników poniżej 15 roku życia.

Kara dla osoby małoletniej, która dopuściła się takiego występku zostanie nałożona przez sąd rodzinny.

Jakie treści na stronach internetowych są nielegalne dla osób nieletnich?

Są to przede wszystkim strony z treściami:
- pornograficznymi,
- drastycznymi,
- propagującymi nazizm oraz faszyzm,

- zachęcającymi do popełnienia przestępstwa.

treści nielegalne dla osób nieletnich

Co grozi osobie, która udostępnia strony erotyczne dla nieletnich?

Z Art. 202. możemy wyczytać

§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z doświadczenia wiem, że kary dla osób, które dopuściły się przestępstwa dotyczące osób nieletnich są o wiele bardziej rygorystyczne.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.