11 kwi 2022 2 min read

Jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa?

Jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa?
Table of Contents

Warto wiedzieć, że rozprawę o ustalenie ojcostwa może wytoczyć kilka osób. Powództwo przeciwko ojcu składa dziecko, matka bądź też prokurator. Możliwe jest jednak, że sprawę o ustalenie ojcostwa może rozpocząć również potencjalny ojciec. Obok uznania ojcostwa jest to drugi sposób na ustalenie ojcostwa dziecka pochodzącego spoza małżeństwa.

Jak wygląda sprawa o ustalenie ojcostwa w sądzie?

Sprawę będzie rozpatrywał sąd rejonowy, w okręgu którego mieszka osoba pozwana. Potrzebne jest przeprowadzenie procesu, by móc ustalić ojcostwo dziecka. Wiele osób zastanawia się, jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa. Otóż, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, dlatego warto wiedzieć, jak będzie wyglądać jej całość.

Przede wszystkim, te osoby, które w sprawie o ustalenie ojcostwa zdecydują się na skorzystanie z pomocy adwokata, muszą udzielić mu potrzebnego pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy.

sprawa o ustalenie ojcostwa

Bardzo ważne jest, by każda osoba, która została wezwana do osobistego stawiennictwa, pojawiła się na rozprawie. W przeciwnym przypadku sąd może nałożyć na nią grzywnę, a także nakazać przymusowe doprowadzenie do sądu. Niemniej jednak, rozprawa odbędzie się niezależnie od tego, czy jej strony się pojawiły.

Sąd, który rozpatruje ojcostwo musi przeprowadzić postępowanie dowodowe. W trakcie przewodu sądowego sąd przesłucha świadków, którzy mogą wnieść informacje istotne dla sprawy. Oczywiście, zostaną one w odpowiedni sposób zweryfikowane.

Jakich pytań spodziewać się w sądzie?

Matka, która składa do sądu pozew o ustalenie ojcostwa, może spodziewać się różnych pytań, które mają na celu udowodnienie, że prawdopodobnym jest, że pozwany jest rzeczywiście ojcem dziecka. Pytania mogą więc dotyczyć bardzo intymnych aspektów życia – historii relacji, a także współżycia.

Pytania będą także kierowane oczywiście do mężczyzny. Bardzo częsta jest sytuacja, w której panowie zaprzeczają możliwości swojego ojcostwa. W tej sytuacji sąd bardzo często otrzymuje sprzeczne ze sobą informacje, które musi zweryfikować.

W jaki sposób rozstrzyga się sprawy o ustalenie ojcostwa?

Z racji tego, że obecnie dostępne są wiarygodne badania DNA, które mogą w 100% potwierdzić lub zaprzeczyć ojcostwu, najczęściej są one podstawą wyroku. Wcale nie trzeba czekać na zlecenie sądu, tego typu badanie można przeprowadzić z własnej inicjatywy.

Badanie nie może być anonimowe i powinno być przeprowadzone z protokolarnym pobraniem materiału. Tylko wtedy jego wynik może być uwzględniony przed sądem.

Sąd bardzo często zleca wykonanie badania DNA. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, w której obie strony procesu podają sprzeczne ze sobą informacje, a ustalenie ojcostwa na ich podstawie jest zwyczajnie niemożliwe. Pobieraniu materiału towarzyszy sporządzenie protokołu, w którym zamieszczone będą dane stron, a także podpisy świadków.

Podsumowując, to jakie pytania zadaje sąd na sprawie o ustalenie ojcostwa, będzie zależne od tego, jak ta sprawa wygląda. Sytuacja jest prosta, kiedy kobieta i mężczyzna są zgodni co do domniemanego ojcostwa dziecka. Wtedy wystarczy zazwyczaj jedna rozprawa, aby pomyślnie zakończyć postępowanie.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.