30 lis 2022 3 min read

Jak wpłacić pieniądze dla osadzonego?

Jak wpłacić pieniądze dla osadzonego?
Table of Contents

Osadzeni przebywający w areszcie śledczym albo w więzieniu nie mogą korzystać z usług bankowych, na przykład samodzielnie przelewać pieniędzy czy zaciągać kredytów. Mają oni jednak prawo do otrzymania przelewu od innej osoby. Co warto wiedzieć na temat przelewów pieniędzy dla osadzonych?

Czy osadzony w zakładzie karnym może otrzymać pieniądze?

Tak, jest to możliwe. Pieniądze może dostać tymczasowo aresztowany osadzony w areszcie śledczym lub więzień, czyli skazany, który jest osadzony w zakładzie karnym i odbywa tam zasądzoną karę.

Czym jest wypiska?

Pieniądze, które ma do dyspozycji osadzony, określane są potocznie jako wypiska. Są to środki, które może on wykorzystać na terenie zakładu na zakupy w kantynach – sklepach funkcjonujących w zakładach.

Warto jednak zaznaczyć, że osadzony nie otrzymuje całej przekazanej kwoty, ponieważ część z niej jest przeznaczona na tzw. żelazną kasę.

Czym jest żelazna kasa?

Żelazna kasa jest kwotą, która pobierana jest od osadzonego i gromadzona na jego indywidualnym koncie w zakładzie. Może on otrzymać ją po opuszczeniu zakładu karnego czy aresztu śledczego. Przypomina ona zatem książeczkę oszczędnościową.

Na żelazną kasę składają się:

  • Przelewy otrzymywane przez skazanego – wypiski,
  • Środki zdeponowane przez skazanego, gdy jest on przyjmowany do zakładu,
  • Środki pochodzące z wynagrodzenia za pracę w zakładzie.

Dzięki żelaznej kasie osadzony może otrzymać pieniądze na start, które pomogą mu po wyjściu z zakładu. Mogą być one wykorzystane na przejazd do miejsca zamieszkania, utrzymanie.

Warto wskazać, że żelazna kasa osadzonych gromadzona jest do określonej kwoty, która odnosi się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Powyżej tej kwoty z otrzymywanych wpłat nie pobiera się już środków na żelazną kasę. W efekcie osadzony otrzymuje pełne kwoty z przelewów.

Ile pieniędzy z przelewu otrzyma osadzony?

Przepisy wskazują na kwotę, która przekazywana jest na żelazną kasę z przelewów otrzymywanych przez osadzonego.

Do żelaznej kasy zakład przekazuje 50% otrzymanej wpłaty, natomiast nie może być to kwota większa niż około 200 zł, a dokładnie nie więcej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wobec tego lepiej przelewać osadzonemu wyższe kwoty w ramach jednej wpłaty niż niższe kwoty kilkukrotnie, ponieważ wtedy może on otrzymać więcej pieniędzy na swoje wydatki w zakładzie.

Przykładowo, gdy wpłaci się osadzonemu 600 zł, otrzyma on 400 zł, natomiast reszta będzie przekazana na żelazną kasę.

Jak wpłacić pieniądze dla osadzonego?

Aktualnie nie ma już możliwości przekazania wpłat gotówkowych w kasie zakładu karnego albo aresztu śledczego. Jak wtedy możemy wpłacić pieniądze dla osadzonego? Środki można przekazać jedynie w formie bezgotówkowej, a dokładnie jako przelew bankowy lub jako przekaz pocztowy.

Jak wpłacić pieniądze dla osadzonego

Na jakie konto przelać pieniądze dla osadzonego?

Wpłacenie pieniędzy dla osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym wymaga dokonania przelewu do zakładu na dane osadzonego.

Dane do przelewu:
Odbiorca przelewu: nazwa zakładu,
Tytuł przelewu: imię i nazwisko osadzonego i imię jego ojca,
Numer konta do przelewu: konto należące do zakładu.

W przypadku stosowania przekazów pocztowych należy podać adres zakładu.

Dane do dokonania przelewu lub przekazu pocztowego do zakładu można znaleźć na jego stronie internetowej.

Czy pieniądze osadzonego może zająć komornik?

Tak, gdy wobec osadzonego jest prowadzona egzekucja komornicza, komornik ma prawo zająć część jego środków z żelaznej kasy.

Jednocześnie w przypadku zajęć komorniczych stosowana jest kwota wolna od zajęcia. Wynosi ona 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.