23 cze 2022 2 min read

Jak sprawdzić kto napisał donos?

Jak sprawdzić kto napisał donos?
Jak sprawdzić kto napisał donos?
Table of Contents

Badania wskazują, że składane donosy są powszechnym zjawiskiem naszej w rzeczywistości. Anonimowe donosy trafiają do urzędów, gdzie przekłada to się na kontrolę najróżniejszych urzędów, które mogą znacznie zaburzyć dotychczasowe funkcjonowanie firmy.

Powody donosów mogą być różne, zazwyczaj dotyczą one przedsiębiorców, którzy rozeszli się w niemiłej atmosferze ze swoimi byłymi pracownikami lub przykładowo zaniżają pensję swoim pracownikom, ale nietyklko. Donos może być także powołany przez konkurencje.

Czy urząd dokonujący kontroli powinien podać przyczynę jej przeprowadzenia?

Organy państwowe nie są zobligowane do podania przyczyn podjęcia kontroli.

Przepis ten ma za zadanie chornić osoby, które takie zawiadomienie złożył, jest jednak możliwość uzyskania informacji po dokonaniu kontroli. Powinniśmy bez większych problemów mieć możliwość zajrzenia do aktów naszej sprawy. Wtedy będziemy w stanie ustalić, czy kontrola została wszczęta na podstawie donosu.

Warto zdać sobie sprawę, iż podczas kontroli mamy prawo zadawać urzędnikowi pytania, najprawdopodobniej nie uda nam się uzyskać odpowiedzi, ale nie zaszkodzi spróbować.

Jak sprawdzić kto napisał donos?

Czy istnieje możliwość ustalenia osoby, która osobiście dokonała donosu?

Jest to bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Donos może zostać doręczony listownie, a co za tym idzie najprawdopodobniej będzie on wydrukowany, nie ma co się oszukiwać, że będzie on odpisany ręcznie, (co wyklucza możliwość skorzystnaia z usług grafologa), a nawet jeżeli to bardzo ciężko będzie nam zdobyć, próbkę tego pisma.

Oprócz tego donos może zostać dostarczony drogą elektroniczą, co w praktyce uniemożliwa uzyskanie informacji o donosicielu. Chyba, że w donosie zawarł on informacje o tym, żeby jego dane osobowy zostałe upowszechnione, na co mamy nikłe szanse, jeżeli donosiciel nie zawarł takiej informacji, urzędy oraz instytucje nigdy nie udostępnią danych donosiciela.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.