11 sty 2023 1 min read

Czy można zadzwonić do więźnia?

Czy można zadzwonić do więźnia?
Table of Contents

Rodzina nie może zadzwonić do osadzonego podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Jedynie sam osadzony może do nas zadzwonić.

Ile razy może dzwonić więzień do rodziny lub adwokata?

Obecnie więzień ma prawo tylko do jednego kontaktu telefonicznego w tygodniu.

Nowe przepisy dotyczące więziennictwa, które weszły w życie, pozwalają skazanym odbywającym karę w systemie zamkniętym na jedną rozmowę telefoniczną raz w tygodniu, ale czas trwania rozmowy został ograniczony do 10 minut (w przypadku ośrodków zamkniętych).

Dla osób odbywających karę w warunkach otwartych lub półotwartych nie określono górnego limitu.

Ile razy może dzwonić osoba tymczasowo aresztowana do rodziny lub adwokata?

Niestety, w przypadku osoby tymczasowo aresztowanej, sprawa wygląda identycznie jak w przypadku osoby osadzonej.

Czy istnieje jakaś inna forma kontaktu z osadzonym?

Tak, możemy także kontaktować się z osadzonym listem tradycyjnym.

W zależności od odbywanego wyroku może on:
– otrzymać dwa listy i wysłać jeden (osadzony karnie),

– otrzymywać i wysyłać jeden list na tydzień (więźniowie karani aresztem bądź osadzeni w twierdzy).

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.