17 maj 2022 1 min read

Co grozi za uderzenie w twarz?

co grozi za uderzenie w twarz
Table of Contents

Uderzenie kogoś w twarz jest naruszaniem nietykalności cielesnej oraz stanowi przestępstwo opisane w art. 217 Kodeksu karnego. Zapis ten zawiera:

Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Co grozi za uderzenie kogoś w twarz?

Za uderzenie kogoś w twarz sprawca podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności.

Sąd wydając wyrok skazujący bierze pod uwagę stopień szkodliwości społecznej oraz obrażenia jakie zostały zadane osobie pokrzywdzonej. Dotychczasową karalność sprawcy, czy stan majątkowy. Dodatkowo osoba, która posiada np. czarny pas w jakiejkolwiek sztuce walki, dłonie napastnika będą traktowane jako napad z użyciem broni.

Jeżeli przykładowo osoba pokrzywdzona w skutek uderzenia w twarz przykładowo ukruszyła ząb, sprawca będzie zobowiązany pokryć koszty leczenia i wizyt w tym przypadku u dentysty.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.