4 maj 2022 1 min read

720 stawek dziennych ile to jest?

720 stawek dziennych ile to jest?
Table of Contents

Sąd w zależności od rodzaju występku skarbowego tj. wykroczenie/przestępstwo może nałożyć na przedsiębiorcę kare w ekwiwalencie stawek dziennych.

Wycena stawki dziennej jest wyliczana co roku na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w polsce. Od stycznia 2022 roku wzrósł wymiar grzywny za przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia skarbowe.

Wynagrodzenie minimalne na rok 2022 wynosi 3010 zł (wzrot o 210zł względem poprzedniego roku.)

Ile wynosi stawka dzienna w 2022 roku?

Sąd może nałożyć stawkę karną z przedziału od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jej 400-krotności w zależności od tego czy jest to przestępstwo czy wykroczenie więc:

W przypadku wykroczenia skarbowego:

Stawka dzienna może zostać wybrana przez sędziego z przedziału od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia

Minimalna stawka dzienna w 2022 roku (1/10 × 3.010 zł) zatem stawka wynosić będzie - 301 zł.

Maksymalna kwota do spłacenia licząc po najwyższej stawce dziennej (301 x 200) wyniesie 60 200,00zł ( ~ 62 tysiące złotych)

W przypadku przestępstwa skarbowego:

W przypadku przestępstwa skarbowego sąd może nałożyć stawkę karną z przedziału od 10 - 720 stawek dziennychw przypadku przestępstwa stawka minimalna wynosi - 100,33zł, a maksymalna 40132,00zł.

Minimalna kara do spłacenia w tym przypadku (10 stawek dziennych) wyniesie:
1003,30 zł

Najbardziej surowa kara tj. 720 stawek dziennych wyniesie:
(720 x 40132,00zł) 28 895 040,00zł (~ blisko 29 milionów zł)

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.