11 kwi 2022 3 min read

Czym jest sądowe zniesienie współwłasności i jak wygląda?

Czym jest sądowe zniesienie współwłasności i jak wygląda?
Table of Contents

Współwłasność jest sytuacją, w której własność konkretnej rzeczy przysługuje kilku osobom. Może być ona zniesiona w każdym czasie, poprzez likwidację stosunku współwłasności.

Kodeks cywilny mówi, że ze zniesienia współwłasności może skorzystać każdy ze współwłaścicieli. Warto również wiedzieć, że tego typu roszczenia nie podlegają przedawnieniu.

Jak wygląda umowne zniesienie współwłasności?

Współwłasność może być zniesiona w trybie umownym. Jest to przypadek, kiedy współwłaściciele dojdą do porozumienia, nie tylko co do samego faktu zniesienia współwłasności, ale także do tego, jak będzie to przebiegać. Osoby, które nie mogą wzajemnie się porozumieć, zmuszone są najczęściej do skorzystania z pomocy sądu.

Sądowe zniesienie współwłasności – na czym polega?

Wniosek o zniesienie współwłasności może być złożony przez każdego ze współwłaścicieli. Tryb sądowy rozpatruje zniesienie współwłasności wydając postępowanie w w trybie nieprocesowym.

W składanym do sądu wniosku rzecz, której dotyczy postępowanie musi zostać dokładnie określona. Jeśli mowa tu o nieruchomości, to koniecznie należy wskazać, gdzie ona się znajduje, jaką ma powierzchnię, a także co wchodzi w jej skład. Wnioskodawca we wniosku może również zawrzeć informacje o tym, jaki sposób zniesienia współwłasności preferuje.

Sądowe zniesienie współwłasności – na czym polega?

Do wniosku powinny zostać dołączone dowody, które świadczą o prawie do własności części dzielonej rzeczy. Ich rolę mogą pełnić odpisy ksiąg wieczystych, orzeczenia sądowe, a także umowy notarialne.

Wniosek do sądu musi również wskazywać pozostałych właścicieli nieruchomości, której będzie dotyczyło postępowanie.

Ile kosztuje wniosek o zniesienie współwłasności?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wniosek o zniesienie współwłasności nie jest bezpłatny. Osoba go składająca zobowiązana jest do uiszczenia stałej opłaty, która wynosi 300 bądź 1000 zł - w zależności od tego, czy projekt składany jest przez wszystkich współwłaścicieli czy też nie.

Jakie są sposoby zniesienia współwłasności?

Jednym ze sposobów na zniesienie współwłasności jest fizyczny podział rzeczy. Oczywiście, dotyczy to tylko takich przedmiotów postępowania, które da się w ten sposób podzielić.

Mowa tutaj między innymi o gruntach, czy też budynkach, w których można ustanowić odrębne lokale. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu podział rzeczy nie jest możliwy, jeśli będzie wiązał się ze znacznym zmniejszeniem wartości rzeczy bądź też będzie sprzeczny z ustawą.

Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli to także sposób na zniesienie stosunku współwłasności. Sposób ten ma zastosowanie, kiedy niemożliwy jest podział rzeczy. W tej sytuacji sąd przyznaje wspólną rzecz jednemu ze współwłaścicieli na wyłączność.

Oczywiście, takie rozwiązanie może dotyczyć również rzeczy podzielnej, aczkolwiek musi być na to wyrażona zgoda wszystkich współwłaścicieli. Osoba, która otrzymała rzecz na wyłączność, zobowiązania jest do spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Kiedy współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia jeśli chodzi o zniesienie współwłasności, to często jedynym rozwiązaniem okazuje się sprzedaż rzeczy i podział pomiędzy nich uzyskanej za nią kwoty. Sprzedaż dokonywana jest poprzez licytację.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.