10 kwi 2022 2 min read

Jak wygląda unieważnienie ślubu kościelnego?

Jak wygląda unieważnienie ślubu kościelnego?
Table of Contents

Statystyki jasno wykazują, że z roku na rok liczba rozwodów zwiększa się. Co ciekawe, to samo dotyczy małżeństw, które zawarte zostały w kościele. Co ciekawe sformułowanie "rozwód kościelny" nie do końca jest prawidłowe – powinno się używać zwrotu "unieważnienie ślubu kościelnego". Bowiem według nauk kościelnych nie można się rozwieść.

Czym jest unieważnienie ślubu kościelnego?

Każda osoba, która rozważa unieważnienie kościelnego małżeństwa, powinna uporządkować posiadane informacje w tym zakresie. Unieważnienie ślubu kościelnego to procedura, która ma na celu stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Do unieważnienia małżeństwa wymagane jest przeprowadzenie całego procesu sądowego, którego zadaniem jest udowodnienie, że małżeństwo nigdy nie istniało lub aktualnie jest nieważne. Aby sprawa zakończyła się powodzeniem, muszą zajść okoliczności, które już w dniu ślubu uniemożliwiały by zawarcie małżeństwa.

Powody nieważności małżeństwa mogą być różne. Należy do nich między innymi istniejący już węzeł małżeński, impotencja, uprowadzenie, różnice religijne, istniejące pokrewieństwo czy też popełnione występki.

Unieważnienie ślubu kościelnego jest także możliwe w sytuacji, kiedy partner zataił przed małżonkiem różnego rodzaju zaburzenia takie jak alkoholizm, choroby psychiczne, seksoholizm, narkomanię czy też zaburzenia osobowości.

Jak uzyskać rozwód kościelny krok po kroku?

Warto podkreślić, że cały proces unieważnienia małżeństwa będzie opierał się na podstawie prawnej. Musi być ona dobrze dobrana, ponieważ tylko wtedy istnieje szansa, że sąd kościelny wyda pozytywny wyrok.

Pierwszym krokiem po rozpoczęciu starań jest przygotowanie skargi rozwodowej. Jest to dokument, w którym należy zawrzeć istotne informacje takie jak: strony procesu, właściwy sąd kościelny, powód dla którego małżeństwo jest nieważne, opis całej historii związku dwóch osób, a także opisy ich charakterów.

Bardzo ważne jest, by wraz z dokumentem złożyć stosowne załączniki. Mowa tutaj między innymi o metryce ślubu, dodatkowo sąd kościelny czasem wymaga metryki chrztu, a także wyroku sądu okręgowego w sprawie rozwodu. Dodatkowo można załączyć różne dowody, które będą pomocne w stwierdzeniu, czy podstawa prawna do unieważnienia małżeństwa jest prawdziwa.

W jaki sposób rozpocząć procedurę rozwodu kościelnego?

Powództwo najlepiej złożyć w sądzie najbliższym miejsca zamieszkania. Niemniej jednak, przeprowadzona przez papieża Franciszka reforma mówi, że powód może wybrać sąd kościelny zarówno w swoim miejscu zamieszkania, jak i w miejscu zamieszkania pozwanego.

Warto zorientować się, w którym sądzie można spodziewać się najkrótszych procedur. Bywa bowiem tak, że niektóre sądy wydają wyrok już w przeciągu półtora roku, podczas gdy inne zajmują się sprawą nawet przez kilka lat.

Każda osoba, która rozważa unieważnienie ślubu kościelnego powinna zastanowić się nad zatrudnieniem adwokata kościelnego. Jest to zawód, który wymaga posiadania niezbędnych uprawnień – najczęściej to doktorat prawa kanonicznego.

Adwokat kościelny pomoże w prawidłowym ułożeniu skargi powodowej, a także opisaniu podstaw prawnych, które mogą spowodować unieważnienie małżeństwa. Dodatkowo, zadaniem adwokata jest przygotowanie klienta do całego procesu, a także obecność podczas przesłuchań świadków i stron w sprawie.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.