18 gru 2021 2 min read

Ile kosztuje powołanie biegłego sądowego?

ile kosztuje powołanie biegłego sądowego?
Table of Contents

Biegłym, którzy zostają powołani przysługuje wynagrodzenie za zleconą przez sędziego pracę, wynagrodzenie to ponadto obejmuje wszelakie poniesione przez niego wydatki konieczne dla wydania danej opinii. Biegły może także otrzymać zaliczkę na swoją pracę.

Sąd musi się liczyć także z tym, iż każdemu biegłemu w razie nieskorzystania z jego usług, służy prawo do wynagrodzenia za utracony czas.

Stawki godzinowe biegłych sądowych

Co roku w polsce dla osób, które są zatrudnione w państwowej sferze przedstawiane są stawki kwoty bazowej. Wyliczenia te także dotyczą wszystkich biegłych sądowych.

Stawki godzinowe🕒 dla biegłych sądowych dzielą się na dwa rodzaje, w zależności od złożoności problemu, a są to:
- stawka podstawowa bazowa (22,90 zł do 32,39 zł)
- stawka podwyższona dla złożonych problemów (34,35 zł do 48,59 zł)


Ponadto na cenę stawki wpływa także tytuł biegłego.📜

 • dla biegłych sądowych z tytułem doktora stawka wynosi:
  podstawowa 45.63 zł
  podwyższona do 82.67 zł,
 • dla biegłych sądowych z tytułem habilitowanym stawka wynosi:
  podstawowa 55.11 zł,
  podwyższona do 82.67 zł,
 • dla biegłych sądowych z tytułem profesora:
  podstawowa 70,32 zł
  podwyższona - do. 105.49 zł.

Co ciekawe na podwyższenie wysokości stawki żadnego wpływu nie ma staż pracy biegłego sądowego.

Proces ustalania stawek dla biegłych sądowych z dziedziny medycny, kartografii oraz geodezji przebiega inaczej. Można się o nim dowiedzieć ze strony sejmu w: Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia biegłego sądowego?

Na stawkę wynagrodzeń biegłego sądowego 💸 wpływają przede wszystkim:
- złożoność danego problemu,
- czas potrzebny na wydanie opinii,
- wszelakie poniesione wydatki (koszty dojazdów, materiałów, noclegów itp.),
- kwalifikacje biegłego

Biegły powinien posiadać pokrycie w postaci pragonów bądź faktur jeżeli chce otrzymać zwrot wszelkich poniesionych kosztów. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości w przekazaniu wynagrodzenia, biegłemu przysługuje prawo do wniesienia zażalenia.

Co ważne wypłata dla biegłego sądowego powinna zostać niezwłoczenie przekazana biegłemu sposobem wolnym od opłat z jego strony.

Co ważne wypłata dla biegłego sądowego powinna zostać niezwłoczenie przekazana biegłemu sposobem wolnym od opłat z jego strony.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.