19 gru 2021 2 min read

Czym zajmuje się psychokryminalistyka?

Czym zajmuje się psychokryminalistyka?
Table of Contents

Kryminalne zagadki, poznawanie motywów działania sprawców przestępstwa oraz zaciekawienie rolą ofiary jest dość powszechne w kulturze popularnej. Nie bez powodu podcasty, książki lub seriale nawiązujące do tego typu historii są tak chętnie wybierane jako jeden z rodzajów rozrywki na wieczór.

Okazuje się, że fascynacje takimi aspektami można rozwinąć poprzez wybór psychokryminalistyki jako kierunku studiów. Czego dokładnie dotyczy ta nauka? Czego można dowiedzieć się zgłębiając tę naukę?

Psychokryminalistyka co to za dziedzina?

Psychokryminalistyka to dziedzina interdyscyplinarna, która głównie łączy w sobie zagadnienia z psychologii i kryminalistyki, jednak można znaleźć w niej odwołania także do innych kierunków – m.in. socjologii czy resocjalizacji. Należy do dość nowych nauk, przez co zgłębiać ją można obecnie na niewielu polskich uczelniach.

Dzięki wykorzystaniu psychologii w naukach penalnych możliwe jest poznanie wielu aspektów przestępstwa i usprawnienie działań policji lub sądu. W czym pomaga więc połączenie tych dziedzin? Wymienić można tutaj m.in.:

  • poprawę jakości przeprowadzanych przesłuchań – zarówno świadków, ofiar, jak i oskarżonych (szczególnie dotyczy to dzieci, seniorów lub osób z zaburzeniami psychicznymi),
  • możliwość uzyskania psychologicznego profilu nieznanych sprawców przestępstw,
  • określenie ryzyka ponownego popełnienia zbrodni przez daną osobę,
  • wdrożenie technik terapeutycznych u sprawców przestępstw oraz ofiar,
  • prawidłowe zabezpieczenie materiału biologicznego z miejsca zbrodni.

Dlaczego ludzie dokonują przestępstw? Czy psychokryminalistyka może mieć charakter prewencyjny?

Psychokryminalistykę można nazwać dziedziną zadawania pytań. Zajmuje się analizowaniem motywów działania sprawcy oraz funkcjonowania ofiary w społeczeństwie.

Nauka pozwala podjąć skuteczne działania w celu udowodnienia winy przestępcy i zapobieżeniu ponownemu dokonania zbrodni. Jest też praktycznym narzędziem w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz rozumieniu ich doświadczeń.

Poznanie przyczyn dokonania danego przestępstwa oraz prawidłowe zinterpretowanie tych działań to klucz do sprawnego przeprowadzenia postępowania karnego oraz skuteczniejszego radzenia sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.

W jakich miejscach pracy można zobaczyć absolwentów psychokryminalistyki?

Osoby zaznajomione z zagadnieniami z zakresu psychokryminalistyki są pożądanymi pracownikami m.in. w policji, agencjach detektywistycznych, sądownictwie, służbie granicznej lub zakładach poprawczych. Ze względu na dość szeroki obszar działań specjaliści mogą podejmować się różnych wyzwań zawodowych.

Studiowanie tego kierunku nastawione jest przede wszystkim na kształcenie umiejętności praktycznych, dzięki czemu można rozwinąć tam kompetencje z zakresu skutecznego przesłuchiwania podejrzanych i świadków, zabezpieczenia materiałów z miejsca zdarzenia oraz wdrażania technik resocjalizacyjnych u skazanych. Absolwenci kierunku zapoznają się również z metodami negocjacji i mediacji.

Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.