30 sty 2023 1 min read

Ile lat ma sędzia Anna Maria Wesołowska w 2024 roku?

Ile lat ma sędzia anna maria wesołowska w 2023

Aktor grający sędzię Annę Marie Wesołowską w 2024 jest w wieku 70 lat.

Lukasz Baranowski
Pasjonat grafologii oraz prawa. Po pracy lubię czytać kryminały oraz interesuje się sztuką filmową.
Great! You’ve successfully signed up.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Biegły grafolog blog⚖️.
Your link has expired.
Success! Check your email for magic link to sign-in.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.